O firmie

Witamy na stro­nach inter­ne­to­wych firmy Gran-Kołosowski, pro­du­centa kostki gra­ni­to­wej i innych wyro­bów z kamie­nia naturalnego.

Nasza firma ist­nieje od 2006 roku i od tego czasu sys­te­ma­tycz­nie się roz­wija, suk­ce­syw­nie posze­rza­jąc swoją ofertę i zwięk­sza­jąc produkcję.

Obec­nie oprócz kostki gra­ni­to­wej w róż­nych kolo­rach i roz­mia­rach pro­du­ku­jemy kamie­nie murowe, kra­węż­niki i obrzeża, ele­menty archi­tek­tury ogro­do­wej, takie jak m.in. słupki, pali­sady oraz inne wyroby z kamie­nia według indy­wi­du­al­nego zapotrzebowania.

Jeste­śmy otwarci na potrzeby Klien­tów, odda­jąc im do dys­po­zy­cji naszych wykwa­li­fi­ko­wa­nych pra­cow­ni­ków, a także ofe­ru­jąc pomoc przy dobo­rze tech­no­lo­gii i mate­ria­łów. Dys­po­nu­jemy wła­snym transportem.

Gwa­ran­tu­jemy naj­wyż­szą jakość ofe­ro­wa­nych przez nas wyrobów.

Naszymi odbior­cami są zarówno osoby pry­watne, jak i duże przed­się­bior­stwa, ceniące sobie facho­wość wyko­na­nia, ter­mi­no­wość reali­za­cji oraz kon­ku­ren­cyjne ceny.

Pole­camy rów­nież sze­roką gamę kamien­nych mate­ria­łów budow­la­nych, wytwa­rza­nych w tech­no­lo­gii cię­tej. Oferta wyro­bów takich jak np.:
- para­pety,
- schody,
- blaty kuchenne,
- posadzki,
- kominki,
- ele­wa­cje itp.,
dostępna jest na stro­nach ser­wisu Kamieniarstwo-Kołosowski, która to firma jest czę­ścią rodzin­nego przed­się­wzię­cia, pie­lę­gnu­jącą rodzinne tra­dy­cje kamie­niar­skie, a spe­cja­li­zu­jącą się rów­nież w pro­duk­cji nagrob­ków kamiennych.

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się z naszą ofertą, mając nadzieję na zyska­nie uzna­nia w oczach naszych kontrahentów.